Zásady ochrany osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Martina Lutter s.r.o., so sídlom Račianska 65, 83102 Bratislava, IČO 47 514 892 zapísaná do Obchodného registra Mestkého súdu Bratislava III pod číslom 94061/B prevádzkujúca e-shop pod značkou LABORY55 (ďalej len “Martina Lutter s.r.o”, “prevádzkovateľ”, “LABORY55”), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov a ich bezpečnosť

Minimalizujeme rozsah spracúvaných osobných údajov tak, aby postačovali na kvalitné plnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti a aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov (rozsah spracúvaných údajov sa líši od účelu spracúvania):

 1. Fakturačné a kontaktné údaje, ako vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo, alebo dodacia adresa
 2. Nákupné údaje, t.j. informácie o produktov a službách, ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Ide napríklad o údaje z objednávok, faktúr, úhrad, alebo o údaje z nákupného košíka.
 3. Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach (v žiadnom prípade nezbierame napr. údaje o platobných kartách).
 4. Technické informácie o používaní nášho e-shopu, o tom ako sa pri návšteve správate, stránky ktoré si čítate, odkazy na ktoré klikáte, spôsob akým prechádzate jednotlivé stránky. Tieto údaje zahŕňajú aj informácie o vašom zariadení (technické parametre, operačný systém, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač), informácie o IP adrese vášho zariadenia a z toho odvodenej geografickej polohy, ako aj údaje získané prostredníctvom súborov cookies a podobných technológií
 5. Informácie s komunikácie medzi e-shopom a zákazníkom, ako záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, záznamy telefonátov, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 6. Technologické údaje a logy, ktoré sa zaznamenávajú v informačných systémoch počas vašich návštev na našej webovej stránke, alebo počas komunikácie. Tieto údaje zahŕňajú najmä statickú (trvalú), alebo dynamickú (dočasne pridelenú) IP adresu vášho zariadenia, údaje o operačnom systém, použitom prehliadači, čas a dĺžku trvania návštevy, alebo komunikácie.

Vaše osobné údaje chránime pomocou účinných bezpečnostných technológií, ako aj organizačných opatrení. Všetky údaje sú šifrované, chránené firewallom a pravidelne zálohované. Prístup k nim majú iba profesionálne vyškolení zamestnanci a odborne preverení dodávatelia.

V prípade použitia prihlásenia cez váš Google účet:
Používatelia môžu spravovať prístup k svojmu účtu Google prostredníctvom nastavení účtu, kde majú možnosť zmeniť bezpečnostné nastavenia a oprávnenia.

Pre viac informácií o tom, ako Google pomáha používateľom bezpečne zdieľať ich údaje, navštívte Google Support Article on Data Sharing.

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup aby sme vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

Spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR

 • Pre účely zasielania marketingových správ prostredníctvom e-mailu a SMS komunikácie (údaje podľa bodov 2.1, 2.2 a 2.4). Súhlas so zasielaním môžete kedykoľvek odvolať.
 • Pre účely organizovania spotrebiteľských súťaží, ktorých sa môžete dobrovoľne zúčastniť ak splníte podmienky účasti v konkrétnej súťaži (údaje podľa bodu 2.1).

Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

 • Pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku) (údaje podľa bodov 2.1, 2.4 a 2.6)
 • Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií (údaje podľa bodov 2.1 a 2.5)
 • Pre účely registrácie na e-shope, ako krok ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám (údaje podľa bodov 2.1 a 2.6)
 • Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom (údaje podľa bodu 2.1). Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách  vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok).

Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

 • Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č.  250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory (údaje podľa bodov 2.1 a 2.2)
 • Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu (údaje podľa bodov 2.1, 2.2 a 2.3)
 • Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR (údaje podľa bodu 2.6)
 • Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR (údaje podľa bodov 2.1 a 2.2).

Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

 • Pre účely overovania spokojnosti zákazníkov, v súvislosti s priebehom posledného nákupu (údaje podľa bodov 2.1, 2.2 a 2.5)
 • Pre účely komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí, v súvislosti s vašou interakciu na nami publikovaný obsah prostredníctvom našej fanúšikovskej stránky, web stránky, newslettra, blogu a pod. (údaje podľa bodov 2.1)
 • Pre účely vedenie právnej agendy, súvisiacej preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov (údaje podľa bodov 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 2.6)
 • Pre účely zabezpečenia bezpečnosti webovej stránky a súvisiacich služieb pre neoprávnenými prístupmi, zásahmi a spamom (údaje podľa bodov 2.4 a 2.6)
 • Pre účely optimalizácie a testovania webovej stránky a súvisiacich služieb (údaje podľa bodu 2.6)

4. Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti v závislosti na zvolenom type a spôsobe prepravy
 • Poskytovatelia platobných služieb, prevádzkujúci platobné systémy pre potreby zabezpečenia platby, predovšetkým v súvislosti s platbou kartou
 • Poskytovateľ webhostingových služieb WebSupport s.r.o. so sídlom Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava, IČO: 36421928
 • Poskytovateľ technologických služieb MailerLite Limited so sídlom Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írsko
 • Poskytovateľ služby zisťovanie spokojnosti Overené zákazníkmi a sprostredkovateľ predajov Heureka Group a.s. so sídlom Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, Česko, IČO: 07822774
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Účtovné kancelárie
 • Orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti

5. Doba spracúvania osobných údajov

Pre spracúvanie na základe súhlasu dotknutej osoby podľa. čl. 6 ods. 1. písm. a) nariadenia GDPR

 • V prípade zasielania marketingových správ do odvolania súhlasu
 • V prípade zobrazovania reklamy podľa typu inzertného systému 6 mesiacov až 3 roky alebo do odvolania súhlasu

Pre spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

 • po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení

Pre spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

 • po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis

Pre spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

 • V prípade zabezpečenia bezpečnosti webovej stránky a súvisiacich služieb pre neoprávnenými prístupmi, zásahmi a spamom po dobu jedného roka
 • V prípade preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby po ktorej budú premlčané
 • Pre ostatné účely po dobu trvania zmluvného vzťahu so zákazníkom

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Martina Lutter s.r.o:

a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky vyplnením kontaktného formulára

7. Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Položka pridaná do košíka.
0 položiek - 0,00
Strácate sa v množstve kozmetických produktov, rutín a rituálov? Ide to aj jednoduchšie!

Získajte do emailovej schránky praktické informácie z prírodnej starostlivosti o pokožku. 


Keď sa prihlásite na odber noviniek, spracovávame vašu e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber noviniek súhaslíte so spracúvaním osobných údajov pre účely zasielania noviniek.